Banner Comun Subhome

Política de privacidade

Que información recolle a presente Política de Privacidade?

Mediante a lectura da presente Política de Privacidade, o Usuario queda informado sobre a forma en que o Banco de España recolle, trata e protexe os datos persoais que poida facilitar a través do sitio web www.bde.esAbre nunha nova ventá e daqueles outros accesibles a través do mencionado dominio (en adiante, o “Sitio Web”), así como mediante calquera outro formulario ou canle disposta para ese fin polo Banco de España. Por dato persoal enténdese toda información sobre unha persoa física identificada ou que permita determinar, directa ou indirectamente, a súa identidade.

O Usuario debe ler con atención esta Política de Privacidade, que foi redactada de forma clara e sinxela, para facilitar a súa comprensión e para que o Usuario poida determinar libre e voluntariamente se desexa facilitar os seus datos persoais ao Banco de España.

Así mesmo, o Usuario ten á súa disposición, na seguinte ligazón, o Rexistro de Actividades de Tratamento do Banco de España, onde poderá atopar información actualizada e detallada sobre cada unha das actividades de tratamento de datos persoais que realiza o Banco de España, as súas finalidades e bases de lexitimación, as categorías de datos persoais tratados e interesados afectados, e as categorías de destinatarios aos que, no seu caso, poderían comunicarse os seus datos, con indicación de se os mesmos son obxecto de transferencias internacionais fóra do Espazo Económico Europeo.

Quen é o responsable do tratamento dos seus datos persoais?

O responsable do tratamento dos datos persoais facilitados polo Usuario a través do Sitio Web e restantes canles mencionadas é o BANCO DE ESPAÑA, con NIF Q2802472G, domicilio en Calle Alcalá nº 48, 28014, Madrid, España e teléfono 913 385 000.

Para calquera dúbida relativa ao tratamento dos seus datos persoais por parte do Banco de España, o Usuario pode contactar co seu Delegado de Protección de Datos mediante o seguinte formulario de contactoAbre nunha nova ventá ou mediante escrito dirixido ao domicilio de Banco de España, á atención do “Delegado de Protección de Datos”, que poderá presentar presencialmente en calquera dos Rexistros das súas sedes, a través da Sede Electrónica do Banco de España ou por correo postal dirixido a Banco de España, C/Alcalá 48, 28014, Madrid, España (A/A: Delegado de Protección de Datos).

Para que finalidade se tratan os seus datos persoais?

Cada unha das actividades de tratamento de datos persoais que realiza o Banco de España ten as súas propias finalidades, que pode consultar na seguinte ligazón ao Rexistro de Actividades de Tratamento do Banco de España.

Así mesmo, o Banco de España emprega na súa páxina web cookies propias e de terceiros coa finalidade de mellorar o seu funcionamento, visualización e recoller estatísticas. Pode aceptar, rexeitar ou configurar o uso de cookies e obter máis información na seguinte ligazón á Política de Cookies.

Por que é lexítimo o tratamento dos seus datos persoais?

En función da finalidade de que se trate, a base xurídica das actividades de tratamento de datos persoais efectuadas polo Banco de España pode ser calquera das seguintes:

 • O cumprimento dunha obrigación legal, o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou o exercicio de poderes públicos conferidos ao Banco de España, naqueles casos nos que o tratamento sexa necesario para o exercicio das obrigacións, competencias e poderes legalmente atribuídos ao Banco de España. Con carácter xeral, os tratamentos de datos persoais efectuados polo Banco de España resultan necesarios para o cumprimento das obrigacións legais e competencias que lle confiren, entre outras, as seguintes normas con rango de Lei:
  • Lei 13/1994, de 1 de xuño, de Autonomía do Banco de España.
  • Lei 44/2002, de 22 de novembro, de Medidas de Reforma do Sistema Financeiro.
  • Lei 10/2014, de 26 de xuño, de ordenación, supervisión e solvencia de entidades de crédito.
  • Real Decreto-Lei 19/2018, de 23 de novembro, de servizos de pagamento e outras medidas urxentes en materia financeira.
 • A existencia dunha relación contractual ou precontractual, naqueles casos nos que o tratamento sexa necesario para a execución de relacións contractuais ou para a aplicación de medidas precontractuais solicitadas polo Usuario.
 • O consentimento prestado polo Usuario, naqueles casos nos que proceda, como ocorre co tratamento derivado da subscrición a listaxes de distribución de boletíns de información. Este consentimento poderá retirarse en calquera momento, se ben a súa retirada non afectará á licitude dos tratamentos efectuados con anterioridade.
 • A satisfacción do interese lexítimo de terceiros, só en aqueles casos nos que este prevaleza sobre os intereses, dereitos e liberdades fundamentais do Usuario.

Pode consultar a base xurídica de cada unha das actividades de tratamento de datos persoais efectuadas polo Banco de España na seguinte ligazón ao Rexistro de Actividades de Tratamento do Banco de España.

A que destinatarios se comunican os seus datos persoais?

Con carácter xeral, os datos persoais obxecto do tratamento só serán comunicados a terceiros en cumprimento dunha obrigación legal. Non obstante, os seus datos persoais poderán poñerse en coñecemento de empresas ou terceiros que prestan servizos ao Banco de España e cuxos servizos sexan necesarios para a prestación das finalidades mencionadas.

Os destinatarios indicados no presente apartado poden estar situados dentro ou fóra do Espazo Económico Europeo, encontrándose neste último caso debidamente lexitimadas as transferencias internacionais de datos.

Pode consultar na seguinte ligazón ao Rexistro de Actividades de Tratamento do Banco de España os destinatarios dos seus datos e información sobre as transferencias internacionais que, no seu caso, se realicen no marco das actividades do tratamento do Banco de España.

Durante canto tempo se conservan os seus datos persoais?

Os datos persoais do Usuario conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recolleron e para determinar as posibles responsabilidades que se puideran derivar desa finalidade e do tratamento dos datos. Nos casos legalmente establecidos, será de aplicación a normativa en materia de arquivo e patrimonio documental español.

Que dereitos lle recoñece a normativa en materia de protección de datos?

Os dereitos que asisten ao Usuario en materia de protección de datos persoais son os dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade dos seus datos, de limitación e oposición ao seu tratamento, así como a non ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado dos seus datos, os cales resultarán de aplicación nos casos previstos na normativa aplicable en materia de protección de datos persoais.

Para o exercicio de tales dereitos ante o Banco de España, o Usuario poderá presentar unha solicitude, acreditando a súa identidade, a través de calquera dos medios indicados no seguinte enlace ao procedemento de exercicio de dereitos en materia de protección de datos da Sede ElectrónicaAbre nunha nova ventá.

Non obstante, para o exercicio de dereitos sobre os datos persoais que consten na Central de Información de Riscos do Banco de España (CIR), en aplicación do seu réxime específico, o Usuario deberá presentar unha solicitude de informe de riscos á CIRAbre nunha nova ventá ou unha reclamación por desconformidade cos datos declarados á CIRAbre nunha nova ventá, segundo corresponda.

En caso de que o Usuario considere que o Banco de España vulnerou os dereitos que lle asisten en materia de protección de datos, poderá presentar unha reclamación ante o Delegado de Protección de Datos do Banco de España, con carácter previo á interposición dunha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos. Para iso, o Usuario poderá presentar un escrito no que expoña a súa reclamación e os dereitos nos que esta se fundamenta, a través de calquera dos seguintes medios: (i) mediante o seguinte formulario de contactoAbre nunha nova ventá, (ii) presencialmente en calquera dos Rexistros das súas sedes, (iii) a través da Sede Electrónica do Banco de España o (iv) por correo postal dirixido a Banco de España, C/Alcalá 48, 28014, Madrid, España (A/A: Delegado de Protección de Datos). Para a tramitación de reclamacións dirixidas ao Delegado de Protección de Datos do Banco de España, a identidade do reclamante deberá constar acreditada.

Así mesmo, en caso de que o Usuario considere que o Banco de España vulnerou os dereitos que lle asisten en materia de protección de datos, poderá presentar directamente unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

Como se protexen os seus datos persoais?

Os datos persoais do Usuario trataranse, en todo momento, de forma absolutamente confidencial e gardando o preceptivo deber de segredo respecto dos mesmos, de conformidade co previsto na normativa de aplicación, adoptando ao efecto as medidas de índole técnica e organizativa necesarias que garantan a seguridade dos seus datos e eviten a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos aos que están expostos.

En particular, o Banco de España aplica, entre outras, as medidas de seguridade correspondentes dentro das previstas no Esquema Nacional de Seguridade.

É obrigatorio que facilite os seus datos persoais?

Os datos solicitados polo Banco de España son, con carácter xeral, obrigatorios (salvo que no campo requirido se especifique o contrario) para cumprir coas finalidades de cada actividade de tratamento. Polo tanto, se non se facilitan os mesmos ou non se facilitan correctamente non poderán atenderse as mesmas, sen prexuízo de que poderá visualizar libremente o contido do Sitio Web.

Cal é a súa responsabilidade no que respecta aos datos facilitados?

O Usuario:

 • Garante que os datos que facilita ao Banco de España son verdadeiros, exactos, completos e actualizados. Para estes efectos, o Usuario responde da veracidade dos datos que comunique e manteraos convenientemente actualizados, de tal forma que responda á súa situación real.
 • Será responsable das informacións falsas, excesivas ou inexactas que proporcione e dos danos e prexuízos, directos ou indirectos, que isto cause ao Banco de España ou a terceiros.
 • En caso de que facilite datos de terceiros, manifesta contar co consentimento dos mesmos se fora preceptivo e comprométese a trasladar ao interesado, titular deses datos, a información contida na presente Política de Privacidade, eximindo ao Banco de España de calquera responsabilidade neste sentido. Non obstante, o Banco de España poderá levar a cabo as verificacións necesarias para constatar este feito, adoptando as medidas de dilixencia debida que correspondan, conforme á normativa de protección de datos.

O Banco de España velará polo uso adecuado dos datos persoais de menores garantindo o respecto polas leis que lles sexan aplicables, coas medidas que razoablemente sexan oportunas. Non obstante o anterior, o Banco de España non se responsabilizará dos datos persoais facilitados por aqueles menores que non teñan a idade mínima prevista legalmente na normativa vixente para poder consentir o tratamento dos seus datos persoais por si mesmos, sen o consentimento previo dos seus pais, titores ou representantes legais.

Actualizacións

Esta política de privacidade poderá modificarse para actualizar a información proporcionada ou se resulta necesario para cumprir con novas obrigacións legais ou instrucións que dite a Axencia Española de Protección de Datos. Por iso, aconsellamos aos usuarios que a visiten periodicamente.