Banner Comun Subhome
 • Inici
 • Política de privacitat

Política de privacitat

Quina informació recull la present Política de Privacitat?

Mitjançant la lectura de la present Política de Privacitat, l'Usuari queda informat sobre la forma en què el Banco de España recapta, tracta i protegeix les teues dades personals facilitades a través del lloc web www.bde.esObri una nova finestra, i d'aquelles dades accessibles a través d'aquest domini (d'ara endavant, el “Lloc web”), així com mitjançant qualsevol altre formulari o canal ofert per a això pel Banco de España. Per dada personal s'entén qualsevol informació sobre una persona física identificada o que permeta determinar-ne, directament o indirecta, la identitat.

L'Usuari ha de llegir amb atenció aquesta Política de Privadesa, que ha estat redactada de forma clara i senzilla, per facilitar-ne la comprensió i perquè l'Usuari pugui determinar lliurement i voluntària si vol facilitar les seues dades personals al Banco de España.

Així mateix, l'Usuari té a la seua disposició, en el següent enllaç, el Registre d'Activitats de Tractament del Banco de España on podrà trobar informació actualitzada i detallada sobre cadascuna de les activitats de tractament de dades personals que realitza el Banco de España, les seues finalitats i bases de legitimació, les categories de dades personals tractades i interessades afectades i les categories de destinataris a les quals, si escau, podrien ser comunicades les seues dades, amb indicació de si aquestes són objecte de transferències internacionals fora de l'Espai Econòmic Europeu.

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

El responsable del tractament de les dades personals facilitades per l'Usuari a través del Lloc web i la resta de canals esmentats és el BANCO DE ESPAÑA, amb NIF Q2802472G, domicili a Carrer d’ Alcalá núm. 48, 28014, Madrid, Espanya, i telèfon 913 385 000.

Per a qualsevol dubte relatiu al tractament de les seues dades personals per part del Banco de España, l'Usuari pot contactar amb el seu Delegat de Protecció de Dades mitjançant el següent formulari de contacteObri una nova finestra, o bé enviant un escrit al domicili de Banco de España, a l'atenció del “Delegat de Protecció de Dades””, que podrà presentar presencialment a qualsevol dels Registres de les seues seus, a través de la Seu Electrònica del Banco de España o per correu postal adreçat a Banco de España, C/Alcalá 48, 28014, Madrid, Espanya (A/A: Delegat de Protecció de Dades).

Quina és la finalitat del tractament de les dades personals?

Cadascuna de les activitats de tractament de dades personals que realitza el Banco de España té les seues pròpies finalitats, les quals pot consultar en el següent enllaç al Registre d'Activitats de Tractament del Banco de España.

Igualment, el Banco de España utilitza al seu Lloc web galetes pròpies i de tercers amb la finalitat de millorar-ne el funcionament, la visualització i recollir estadístiques.  Pot acceptar, rebutjar o configurar l'ús de galetes i obtenir més informació en el següent enllaç a la Política de galetes.

Per què és legítim el tractament de les dades personals?

Depenent de la finalitat, la base legitimadora de les activitats de tractament de dades personals efectuades pel Banco de España pot ser qualsevol de les següents:

 • El compliment d'una obligació legal, el compliment d'una missió duta a terme per interès públic o l'exercici de poders públics conferits al Banco de España, en aquells casos en els quals el tractament siga necessari per a l'exercici de les obligacions, de les competències i dels poders legalment atribuïts al Banco de España.  Amb caràcter general, els tractaments de dades personals efectuats pel Banco de España resulten necessaris per al compliment de les obligacions legals i les competències que li confereixen, entre d'altres, les normes amb rang de llei següents:
  • Llei 13/1994, d'1 de juny, d'autonomia del Banco de España.
  • Llei 44/2002, de 22 de novembre, de mesures de reforma del sistema financer.
  • Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, de supervisió i de solvència d'entitats de crèdit.
  • Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre, de serveis de pagament i altres mesures urgents en matèria financera.
 • L'existència d'una relació contractual o precontractual, en aquells casos en els quals el tractament siga necessari per a l'execució de relacions contractuals o per a l'aplicació de mesures precontractuals sol·licitades per l'Usuari.
 • El consentiment prestat per l'Usuari, si escau, depenent del cas, com ocorre amb el tractament que resulta de la subscripció a llistes de distribució de butlletins d'informació. Aquest consentiment podrà ser retirat en qualsevol moment, si bé la retirada no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.
 • La satisfacció de l'interès legítim de tercers, només en aquells casos en els quals aquest prevalga sobre els interessos, drets i llibertats fonamentals de l'Usuari.

Pot consultar la base legitimadora de cadascuna de les activitats de tractament de dades personals efectuades pel Banco de España en el següent enllaç al Registre d'Activitats de Tractament del Banco de España.

A quins destinataris es comuniquen les dades personals?

Amb caràcter general, les dades personals objecte de tractament només seran comunicades a tercers en compliment d'una obligació legal. No obstant això, les dades personals podran ser posades en coneixement d'empreses o de tercers que presten serveis al Banco de España i els serveis del qual siguen necessaris per a la prestació de les finalitats anteriors.

Els destinataris indicats al present apartat poden estar situats dins o fora de l'Espai Econòmic Europeu; en aquest darrer cas, estan degudament legitimades les transferències internacionals de dades.

Pot consultar en el següent enllaç al Registre d'Activitats de Tractament del Banco de España els destinataris de les seues dades i informació sobre les transferències internacionals que, si escau, es realitzin en el marc de les activitats de tractament del Banco de España.

Durant quant de temps es conserven les dades personals?

Les dades personals de l'Usuari es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual van recaptar-se i per determinar les possibles responsabilitats que pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. En els casos legalment establerts, serà aplicable la normativa en matèria d'arxiu i de patrimoni documental espanyol.

Quins drets reconeix la normativa en matèria de protecció de dades?

Els drets que assisteixen a l'Usuari en matèria de protecció de dades personals són els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seues dades, les quals resultaran d'aplicació en els casos previstos en la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals.

Per a l'exercici d’aquests drets davant el Banco de España, l'Usuari podrà presentar una sol·licitud, acreditant la seua identitat, a través de qualsevol dels mitjans indicats en el següent enllaç al procediment d'exercici de drets en matèria de protecció de dades de la Seu ElectrònicaObri una nova finestra.

No obstant això, per a l'exercici de drets sobre les dades personals que consten a la Central d'Informació de Riscos del Banco de España (CIR), en aplicació del seu règim específic, l'Usuari haurà de presentar una sol·licitud d'informe de riscos a la CIRObri una nova finestra o una reclamació per disconformitat amb les dades declarades a la CIRObri una nova finestra.

En cas que l'Usuari considere que el Banco de España ha vulnerat els drets que li assisteixen en matèria de protecció de dades, podrà presentar una reclamació davant el Delegat de Protecció de Dades del Banco de España, amb caràcter previ a la interposició d'una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.  Per a això, l'Usuari podrà presentar un escrit on s’exposi la reclamació i els fets en què es basa, a través de qualsevol dels mitjans següents:   (i) mitjançant el següent formulari de contacteObri una nova finestra, (ii) presencialment en qualsevol dels Registres de les seves seus, (iii) a través de la Seu Electrònica del Banco de España o (iv) per correu postal adreçat a Banco de España, C/Alcalá 48, 28014, Madrid, Espanya (A/A:  Delegat de Protecció de Dades). Per a la tramitació de reclamacions dirigides al Delegat de Protecció de Dades del Banco de España, la identitat del reclamant haurà de constar acreditada.

Així mateix, en cas que l'Usuari considere que el Banco de España ha vulnerat els drets que li assisteixen en matèria de protecció de dades, podrà presentar directament una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.esObri una nova finestra).

Com es protegeixen les dades personals?

Les dades personals de l'Usuari es tractaran, en tot moment, de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret sobre aquestes, de conformitat amb el que es preveu a la normativa d'aplicació i adoptant a aquest efecte les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les seues dades i eviten la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposades.

En concret, el Banco de España aplica, entre d'altres, les mesures de seguretat corresponents dins de les previstes a l'Esquema Nacional de Seguretat.

És obligatori que facilite les dades personals?

Les dades sol·licitades pel Banco de España són, amb caràcter general, obligatòries (llevat que s'especifique el contrari al camp requerit) per complir amb les finalitats de cada activitat de tractament.  Per tant, si no es faciliten aquestes dades, o no es faciliten correctament, no podran atendre's, sense perjudici que podrà visualitzar-ne lliurement el contingut del Lloc web.

Quina és la seua responsabilitat quant a les dades facilitades?

L'Usuari:

 • Garanteix que les dades que facilita al Banco de España són vertaderes, exactes, completes i actualitzades. A aquest efecte, l'Usuari respon de la veracitat de les dades que comunica i les mantindrà convenientment actualitzades, de manera que responga a la situació real.
 • Serà responsable de les informacions falses, excessives o inexactes que proporcione i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això cause al Banco de España o a tercers.
 • En cas que facilite dades de tercers, manifesta disposar-ne del consentiment, si fos preceptiu, i es compromet a traslladar a l'interessat, titular d'aquestes dades, la informació continguda a la present Política de Privadesa, i a eximir el Banco de España de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.  No obstant això, el Banco de España podrà dur a terme les verificacions necessàries per constatar aquest fet, de manera que podrà adoptar les mesures de diligència deguda que corresponguen, conforme a la normativa de protecció de dades.

El Banco de España vetllarà per l'ús adequat de les dades personals dels menors garantint el respecte a les lleis aplicables, amb les mesures que raonablement siguen oportunes.  No obstant això, el Banco de España no es responsabilitzarà de les dades personals facilitades per aquells menors que no tinguen l'edat mínima prevista legalment a la normativa vigent per poder consentir el tractament de les seues dades personals per ells mateixos, sense el consentiment previ dels seus pares, tutors o representants legals.

Actualitzacions

Aquesta política de privacitat podrà modificar-se per actualitzar la informació proporcionada o, en cas necessari, per complir amb noves obligacions legals o instruccions que dicti l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Per això, s'aconsella als Usuaris que la visiten periòdicament.