Banner Comun Subhome
 • Inici
 • Política de privacitat

Política de privacitat

Quina informació recull la present Política de Privacitat?

Mitjançant la lectura de la present Política de Privacitat, l’usuari queda informat sobre la forma en què el Banco de España recapta, tracta i protegeix les dades personals que puga facilitar a través del Lloc Web www.bde.esObri una nova finestra, i d’aquells altres accessibles a través d’aquest domini (d’ara en avant, el “Lloc Web”), així com mitjançant qualsevol altre formulari o canal disposat per a això pel Banco de España. Per dada personal s’entén tota informació sobre una persona física identificada o que permeta determinar, directament o indirectament, la seua identitat.

L’usuari ha de llegir amb atenció aquesta Política de Privacitat, que ha sigut redactada de manera clara i senzilla, per a facilitar la seua comprensió i perquè l’usuari puga determinar lliurement i voluntàriament si desitja facilitar les seues dades personals al Banco de España.

Així mateix, l’usuari té a la seua disposició, en el següent enllaç, el Registre d’Activitats de Tractament del Banco de España on podrà trobar informació actualitzada i detallada sobre cadascuna de les activitats de tractament de dades personals que realitza el Banco de España, les seues finalitats i bases de legitimació, les categories de dades personals tractades i interessats afectats i les categories de destinataris als quals, si escau, podrien comunicar-se les seues dades, amb indicació de si els mateixos són objecte de transferències internacionals fora de l’Espai Econòmic Europeu.

Qui és el responsable del tractament de les seues dades personals?

El responsable del tractament de les dades personals facilitades per l’usuari a través del Lloc Web i restants canals esmentats és el BANCO DE ESPAÑA, amb NIF Q2802472G, domicili en C/ Alcalá 48, 28014, Madrid, Espanya i telèfon 913 385 000.

Per a qualsevol dubte relatiu al tractament de les seues dades personals per part del Banco de España, l’usuari pot contactar amb el seu delegat de Protecció de Dades mitjançant el següent formulari de contacteObri una nova finestra, o mitjançant un escrit dirigit a l’atenció del “Delegat de Protecció de Dades”, que podrà presentar presencialment en qualsevol dels registres de les seues seus, a través de la Seu Electrònica del Banco de España o per correu postal dirigit a Banco de España, C/ Alcalá 48, 28014, Madrid, Espanya (A/A: Delegat de Protecció de Dades).

Per a quina finalitat es tracten les seues dades personals?

Cadascuna de les activitats de tractament de dades personals que realitza el Banco de España té les seues pròpies finalitats, les quals pot consultar en el següent enllaç al Registre d’Activitats de Tractament del Banco de España.

Així mateix, el Banco de España utilitza en el seu Lloc Web galetes pròpies i de tercers amb la finalitat de millorar el seu funcionament, visualització i recollir estadístiques. Pot acceptar, rebutjar o configurar l’ús de galetes i obtindre’n més informació en el següent enllaç a la Política de Cookies. En tot cas, els canals de denúncia del Banco de España no tenen cookies habilitades.

Per què és legítim el tractament de les seues dades personals?

En funció de la finalitat que es tracte, la base legitimadora de les activitats de tractament de dades personals efectuades pel Banco de España pot ser qualsevol de les següents:

 • El compliment d’una obligació legal, el compliment d’una missió realitzada en interés públic o l’exercici de poders públics conferits al Banco de España, en aquells casos en els quals el tractament siga necessari per a l’exercici de les obligacions, competències i poders legalment atribuïts al Banco de España. Amb caràcter general, els tractaments de dades personals efectuats pel Banco de España resulten necessaris per al compliment de les obligacions legals i competències que li confereixen, entre altres, les següents normes amb rang de llei:
  • Llei 13/1994, d’1 de juny, d’autonomia del Banco de España.
  • Llei 44/2002, de 22 de novembre, de mesures de reforma del sistema financer.
  • Llei 10/2014, de 26 de juny, d’ordenació, supervisió i solvència d’entitats de crèdit.
  • Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre, de serveis de pagament i altres mesures urgents en matèria financera.
 • L’existència d’una relació contractual o precontractual, en aquells casos en els quals el tractament siga necessari per a l’execució de relacions contractuals o per a l’aplicació de mesures precontractuals sol·licitades per l’usuari.
 • El consentiment prestat per l’usuari, en aquells casos en els quals procedisca, com ocorre amb el tractament que porta causa de la subscripció a llistes de distribució de butlletins d’informació. Aquest consentiment podrà ser retirat en qualsevol moment, si bé la seua retirada no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.
 • La satisfacció de l’interés legítim de tercers, només en aquells casos en els quals aquest prevalga sobre els interessos, drets i llibertats fonamentals de l’usuari.

Pot consultar la base legitimadora de cadascuna de les activitats de tractament de dades personals efectuats pel Banco de España en el següent enllaç al Registre d’Activitats de Tractament del Banco de España.

A quins destinataris es comuniquen les seues dades personals?

Amb caràcter general, les dades personals objecte de tractament només seran comunicades a tercers en compliment d’una obligació legal. No obstant això, les seues dades personals podran ser posades en coneixement d’interessats legítims i empreses o tercers que presten serveis al Banco de España i els serveis del qual siguen necessaris per a la prestació de les finalitats avantdites.

Els destinataris indicats en el present apartat poden trobar-se situats dins o fora de l’Espai Econòmic Europeu, trobant-se en aquest últim cas degudament legitimades les transferències internacionals de dades.

Pot consultar en el següent enllaç al Registre d’Activitats de Tractament del Banco de España els destinataris de les seues dades i informació sobre les transferències internacionals que, si escau, es realitzen en el marc de les activitats de tractament del Banco de España.

Durant quant temps es conserven les seues dades personals?

Les dades personals de l’usuari s’hi conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades. En els casos legalment establits, serà aplicable la normativa en matèria d’arxiu i patrimoni documental espanyol.

Quins drets li reconeix la normativa en matèria de protecció de dades?

Els drets que assisteixen l’usuari en matèria de protecció de dades personals són els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seues dades, els quals resultaran d’aplicació en els casos previstos en la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals.

Per a l’exercici de tals drets davant el Banco de España, l’usuari podrà presentar una sol·licitud, acreditant la seua identitat, a través de qualsevol dels mitjans indicats en el següent enllaç al procediment d’exercici de drets en matèria de protecció de dades de la Seu ElectrònicaObri una nova finestra.

No obstant això, per a l’exercici de drets sobre les dades personals que consten en la Central d’Informació de Riscos del Banco de España (CIR), en aplicació del seu règim específic, l’usuari haurà de presentar una sol·licitud d’informe de riscos a la CIRObri una nova finestra o una reclamació per disconformitat amb les dades declarades a la CIRObri una nova finestra, segons corresponga.

En cas que l’usuari considere que el Banco de España ha vulnerat els drets que li assisteixen en matèria de protecció de dades, podrà presentar una reclamació davant el delegat de Protecció de Dades del Banco de España, amb caràcter previ a la interposició d’una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Per a això, l’usuari podrà presentar un escrit en el qual expose la seua reclamació i els fets en els quals aquesta es fonamenta, a través de qualsevol dels següents mitjans: (i) mitjançant el següent formulari de contacteObri una nova finestra, (ii) presencialment en qualsevol dels registres de les seues seus, (iii) a través de la Seu Electrònica del Banco de España o (iv) per correu postal dirigit a Banco de España, C/ Alcalá 48, 28014, Madrid, Espanya (A/A: Delegat de Protecció de Dades). Per a la tramitació de reclamacions dirigides al delegat de Protecció de Dades del Banco de España, la identitat del reclamant haurà de constar-hi acreditada.

Així mateix, en cas que l’usuari considere que el Banco de España ha vulnerat els drets que li assisteixen en matèria de protecció de dades, podrà presentar directament una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Com es protegeixen les seues dades personals?

Les dades personals de l’usuari es tractaran, en tot moment, de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte d’aquests, de conformitat amb el que es preveu en la normativa d’aplicació i adoptant a aquest efecte les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries que garantisquen la seguretat de les seues dades i eviten la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que hi estan exposats.

En particular, el Banco de España aplica, entre altres, les mesures de seguretat corresponents dins de les previstes en l’Esquema Nacional de Seguretat.

És obligatori que facilite les seues dades personals?

Les dades sol·licitades pel Banco de España són, amb caràcter general, obligatòries (llevat que en el camp requerit s’especifique el contrari) per a complir amb les finalitats de cada activitat de tractament. Per tant, si no es faciliten aquestes o no es faciliten correctament no podran atendre’s les mateixes, sense perjudici que podrà visualitzar lliurement el contingut del Lloc Web.

Quina és la seua responsabilitat quant a les dades facilitades?

L’usuari:

 • Garanteix que les dades que facilita al Banco de España són vertaderes, exactes, completes i actualitzades. A aquest efecte, l’usuari respon de la veracitat de les dades que comunique i les mantindrà convenientment actualitzades, de tal forma que responga a la seua situació real.
 • Serà responsable de les informacions falses, excessives o inexactes que proporcione i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això cause al Banco de España o a tercers.
 • En cas que facilite dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment d’aquests si fora preceptiu i es compromet a traslladar a l’interessat, titular d’aquestes dades, la informació continguda en la present Política de Privacitat, eximint al Banco de España de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, el Banco de España podrà dur a terme les verificacions necessàries per a constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que corresponguen, conforme a la normativa de protecció de dades.

El Banco de España vetlarà per l’ús adequat de les dades personals de menors garantint el respecte a les lleis que els siguen aplicables, amb les mesures que raonablement siguen oportunes. No obstant l’anterior, el Banco de España no es responsabilitzarà de les dades personals facilitades per aquells menors que no tinguen l’edat mínima prevista legalment en la normativa vigent per a poder consentir el tractament de les seues dades personals per si mateixos, sense el consentiment previ dels seus pares, tutors o representants legals.

Actualitzacions

Aquesta política de privacitat podrà modificar-se per a actualitzar la informació proporcionada o si resulta necessari per a complir amb noves obligacions legals o instruccions que dicte l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Per això, s’aconsella als usuaris que la visiten periòdicament.