Banner Comun Subhome

Àrees d'actuació

La missió del Banco de España consisteix en afavorir el creixement econòmic estable. Per a això, persegueix l’estabilitat dels preus i del sistema financer i contribueix amb la seva anàlisi a la formulació d’altres polítiques econòmiques. Difon publicacions i treballs de recerca sobre temes relacionats amb l'economia, les finances, la seva història i configuració, i sobre altres temes d’actualitat; i, en el marc del Mecanisme Únic de Supervisió, supervisa els bancs espanyols perquè els ciutadans puguin confiar en la seva estabilitat.

Economia e investigacion

Economia i Recerca

Entre les responsabilitats del Banco de España figuren l'anàlisi econòmica i la recerca. Açò comporta l'estudi i el seguiment, entre altres, dels camps següents: l'economia espanyola i el seu entorn, les polítiques econòmiques, amb especial atenció a la política monetària de la zona euro, i el sistema financer i bancari.

Billetes y monedas

Bitllets i monedes

L'efectiu juga un paper important per al funcionament adequat de l'economia. Els bitllets i les monedes en euros són l'únic mitjà de pagament de curs legal als països de la zona euro i estan a l'abast de tots els ciutadans, per la qual cosa són un factor clau per a la inclusió social dels col·lectius més vulnerables, amb menys accés a les noves tecnologies. A més, l'efectiu ens permet comptar amb un mitjà de pagament en cas d'indisponibilitat dels sistemes de pagament electrònics.

En esta secció es poden conéixer aspectes dels bitllets i monedes en euros, així com dades i informació històrica sobre la pesseta.

Central de balances

Central de balanços

La Central de Balanços del Banco de España recopila, processa, elabora i analitza la informació economicofinancera de les empreses no financeres espanyoles amb la finalitat de millorar el coneixement d'estes societats, elaborar els comptes financers de l'economia espanyola, analitzar el comportament empresarial i els efectes de les mesures de política monetària sobre el finançament i els resultats de les empreses. La informació més detallada i rica de la qual disposa la Central de Balanços prové de la col·laboració de les empreses que voluntàriament accedixen a enviar uns qüestionaris dissenyats per a açò.

imagen conducta

Conducta

El Departament de Conducta d'Entitats assumix funcions directament dirigides als ciutadans, com el Servici de Reclamacions, l'atenció de consultes i informació als consumidors i l'educació financera. D'altra banda, se supervisa la conducta de les entitats financeres i es participa en l'elaboració de la normativa de transparència i protecció a la clientela bancària.

Estabilidad financiera

Estabilitat financera

Entre les seues responsabilitats, el Banco de España ha de contribuir a mantenir l’estabilitat financera enfront de riscos i vulnerabilitats sistèmiques de naturalesa cíclica o estructural. Per a la consecució d'este objectiu, el Banco de España pot introduir requeriments reguladors de política macroprudencial en l’àmbit del sistema bancari.

Normativa

Normativa financera

Esta secció permet la consulta d'una sèrie de recursos d'informació jurídica relatius al dret bancari i del sistema financer. Els continguts d'esta secció estan concebuts com a instruments de documentació sense cap valor jurídic. Els textos autèntics poden consultar-se en els butlletins oficials corresponents.

Política monetaria

Política monetària

L'Eurosistema, del qual el Banco de España en forma part, té l'objectiu principal de mantenir l'estabilitat de preus. Per aconseguir-ho, el Banc Central Europeu gestiona la política monetària a la zona euro, a través de la qual tracta d'influir en el cost i la disponibilitat dels diners en l'economia.

Resolucion

Resolució

Una de les responsabilitats de Banco de España és la planificació de la resolució (funció preventiva) per abordar situacions en què les entitats siguen inviables o probablement ho siguen en un futur pròxim i no hi haja altres alternatives possibles; sent responsabilitat del FROB la implementació de l'esquema de resolució (funció executiva). La resolució busca minimitzar el cost per als contribuents, assegurar la continuïtat de les activitats i servicis essencials, i evitar efectes perjudicials per a l'estabilitat financera.

Sistema de pago

Sistemes de pagament

Els sistemes de pagament i liquidació de valors constituïxen una peça bàsica per a l'activitat econòmica i financera d'un país i són, en sentit ampli, la infraestructura a través de la qual es mobilitzen els actius en una economia. Com a conseqüència d’açò, el bon funcionament dels sistemes de liquidació resulta fonamental per a l'estabilitat financera.

El fet de promoure el bon funcionament dels sistemes de pagament és una de les funcions del Banco de España. El Banc també és responsable de la seua vigilància, com a eina fonamental per identificar i avaluar els riscos inherents, així com per verificar que els sistemes compten amb mecanismes adequats per al seu control.

Sostenibilidad

Sostenibilitat

El canvi climàtic és una preocupació cada vegada més important per als ciutadans, que pot tenir greus implicacions per a la inflació, l'estabilitat financera i el creixement. Per açò, els bancs centrals i els supervisors del sector financer juguem un paper rellevant per fer-hi front en l'àmbit del nostre mandat i afavorir així la transició ecològica.

Supervision

Supervisió

La importància de l'activitat del sector financer per a l'economia i el desenvolupament de la societat fan necessari promoure el seu bon funcionament i protegir l'estabilitat del sistema financer en el seu conjunt. És, per tant, d'interés públic tractar de preservar la solvència, la liquiditat i el bon funcionament de les entitats a través de la seua supervisió microprudencial.