Banner Comun Subhome

Áreas de actuación

A misión do Banco de España é favorecer o crecemento económico estable. Para iso, persegue a estabilidade dos prezos e do sistema financeiro e contribúe coa súa análise á formulación de outras políticas económicas. Difunde publicacións e traballos de investigación sobre temas relacionados coa economía, as finanzas, a súa historia e configuración e sobre outros temas de actualidade; e supervisa, no marco do Mecanismo Único de Supervisión, aos bancos españois para que os cidadáns poidan confiar na súa estabilidade.

Economia e investigacion

Economía e Investigación

Entre as responsabilidades do Banco de España figuran a análise económica e a investigación. Isto implica o estudo e o seguimento, entre outros, dos seguintes campos: a economía española e o seu contexto, as políticas económicas, con especial atención á política monetaria da área do euro, e o sistema financeiro e bancario.

Billetes y monedas

Billetes e moedas

O efectivo desempeña un papel importante para o adecuado funcionamento da economía. Os billetes e as moedas en euros son o único medio de pagamento de curso legal nos países da zona do euro e están ao alcance de todos os cidadáns, polo que son un factor clave para a inclusión social dos colectivos máis vulnerables, con menos acceso ás novas tecnoloxías. Ademais, o efectivo permítenos contar cun medio de pagamento en caso de indispoñibilidade dos sistemas de pagamento electrónicos.

Nesta sección pódense coñecer aspectos dos billetes e as moedas en euros, así como datos e información histórica sobre a peseta.

Central de balances

Central de Balances

A Central de Balances do Banco de España recompila, procesa, elabora e analiza a información económico-financeira das empresas non financeiras españolas coa finalidade de mellorar o coñecemento destas sociedades, elaborar as contas financeiras da economía española, analizar o comportamento empresarial e os efectos das medidas de política monetaria sobre o financiamento e os resultados das empresas. A información máis detallada e rica da que dispón a Central de Balances provén da colaboración das empresas que voluntariamente acceden a enviar uns cuestionarios deseñados a tal fin.

imagen conducta

Conduta

O Departamento de Conduta de Entidades asume funcións directamente dirixidas aos cidadáns, como o Servizo de Reclamacións, a atención de consultas e información aos consumidores e a educación financeira. Por outro lado, supervísase a conduta das entidades financeiras e particípase na elaboración da normativa de transparencia e protección á clientela bancaria.

Estabilidad financiera

Estabilidade financeira

Entre as súas responsabilidades, o Banco de España debe contribuír a manter a estabilidade financeira fronte a riscos e vulnerabilidades sistémicas de natureza cíclica ou estrutural. Para conseguir este obxectivo, o Banco de España pode introducir requirimentos regulamentarios de política macroprudencial no ámbito do sistema bancario.

Normativa

Normativa financeira

Esta sección permite consultar unha serie de recursos de información xurídica relativos ao dereito bancario e do sistema financeiro.

Os contidos desta sección concibíronse como instrumentos de documentación sen ningún valor xurídico.

Os textos auténticos poden consultarse nos boletíns oficiais correspondentes.

Política monetaria

Política monetaria

O Eurosistema, do cal o Banco de España forma parte, ten o obxectivo principal de manter a estabilidade dos prezos. Para poder alcanzalo, o Banco Central Europeo xestiona a política monetaria na zona do euro, a través da cal trata de influír no custo e na dispoñibilidade do diñeiro na economía.

Resolucion

Resolución

Unha das responsabilidades do Banco de España é a planificación da resolución (función preventiva) para abordar situacións nas que as entidades sexan inviables ou sexa previsible que vaian selo nun futuro próximo e non haxa outras alternativas posibles, sendo responsabilidade do FROB a implantación do esquema de resolución (función executiva). A resolución busca minimizar o custo para os contribuíntes, asegurar a continuidade das actividades e dos servizos esenciais, e evitar efectos prexudiciais para a estabilidade financeira.

Sistema de pago

Sistemas de pagamento

Os sistemas de pagamento e liquidación de valores constitúen unha peza básica para a actividade económica e financeira dun país e son, en sentido amplo, a infraestrutura a través da cal se mobilizan os activos nunha economía. En consecuencia, o bo funcionamento dos sistemas de liquidación resulta fundamental para a estabilidade financeira.

Promover o bo funcionamento dos sistemas de pagamento é unha das funcións do Banco de España. O Banco tamén é responsable da súa vixilancia, que é a ferramenta fundamental para identificar e avaliar os riscos inherentes, así como para verificar que os sistemas contan con mecanismos axeitados para o seu control.

Sostenibilidad

Sostibilidade

O cambio climático é unha preocupación cada vez máis importante para os cidadáns que pode ter graves implicacións para a inflación, a estabilidade financeira e o crecemento. Por iso, os bancos centrais e os supervisores do sector financeiro desempeñamos un papel relevante para, no ámbito do noso mandato, facerlle fronte e favorecer a transición ecolóxica.

Supervision

Supervisión

A importancia da actividade do sector financeiro para a economía e o desenvolvemento da sociedade fan necesario promover o seu bo funcionamento e protexer a estabilidade do sistema financeiro no seu conxunto. É, polo tanto, de interese público tratar de preservar a solvencia, a liquidez e o bo funcionamento das entidades a través da súa supervisión microprudencial.