Banner Comun Subhome
 • Inici
 • Política de Privadesa

Política de Privadesa

Quina informació recull la present Política de Privadesa?

Mitjançant la lectura de la present Política de Privadesa, l'Usuari queda informat sobre com Banco de España recapta, tracta i protegeix les dades personals que pugui facilitar a través del lloc web www.bde.esObre una nova finestra i aquelles altres accessibles a través d'aquest domini (d'ara endavant, el “Lloc web”), així com mitjançant qualsevol altre formulari o canal disposat a aquests efectes per Banco de España. Per dada personal s'entén qualsevol informació sobre una persona física identificada o que permeti determinar-ne, directament o indirecta, la identitat.

L'Usuari ha de llegir amb atenció aquesta Política de Privadesa, que ha estat redactada de forma clara i senzilla, per facilitar-ne la comprensió i perquè l'Usuari pugui determinar lliurement i voluntària si vol facilitar les seves dades personals a Banco de España.

Així mateix, l'Usuari té a la seva disposició, en el següent enllaç, el Registre d'Activitats de Tractament de Banco de España on podrà trobar informació actualitzada i detallada sobre cadascuna de les activitats de tractament de dades personals que realitza Banco de España, les seves finalitats i bases de legitimació, les categories de dades personals tractades i interessats afectats i les categories de destinataris als quals, si escau, podrien ser comunicades les seves dades, amb indicació de si aquestes són objecte de transferències internacionals fora de l'Espai Econòmic Europeu.

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

El responsable del tractament de les dades personals facilitades per l'Usuari a través del Lloc web i la resta de canals esmentats és BANCO DE ESPAÑA, amb NIF Q2802472G, domicili a C/ Alcalá 48, 28014, Madrid, Espanya, i telèfon 913 385 000.

Per a qualsevol dubte relatiu al tractament de les seves dades personals per part de Banco de España, l'Usuari pot contactar amb el seu Delegat de Protecció de Dades mitjançant el següent formulari de contacteObre una nova finestra, o bé enviant un escrit al domicili de Banco de España, a l'atenció del “Delegat de Protecció de Dades”, que podrà presentar presencialment a qualsevol dels Registres de les seves seus, a través de la Seu Electrònica de Banco de España o per correu postal adreçat a Banco de España, C/Alcalá 48, 28014, Madrid, Espanya (A/A: Delegat de Protecció de Dades).

Per a quina finalitat es tracten les dades personals?

Cadascuna de les activitats de tractament de dades personals que realitza el Banco de España té les seves pròpies finalitats, les quals pot consultar en el següent enllaç al Registre d'Activitats de Tractament de Banco de España.

Igualment, el Banco de España utilitza al seu Lloc web galetes pròpies i de tercers amb la finalitat de millorar-ne el funcionament, la visualització i recollir estadístiques. Pot acceptar, rebutjar o configurar l'ús de galetes i obtenir més informació en el següent enllaç a la Política de galetes. En tot cas, els canals de denúncia del Banco de España no tenen cookies habilitades.

Per què és legítim el tractament de les dades personals?

Depenent de la finalitat, la base legitimadora de les activitats de tractament de dades personals efectuades pel Banco de España pot ser qualsevol de les següents:

 • El compliment d'una obligació legal, el compliment d'una missió duta a terme per interès públic o l'exercici de poders públics conferits al Banco de España, en aquells casos en els quals el tractament sigui necessari per a l'exercici de les obligacions, de les competències i dels poders legalment atribuïts al Banco de España. Amb caràcter general, els tractaments de dades personals efectuats pel Banco de España resulten necessaris per al compliment de les obligacions legals i les competències que li confereixen, entre d'altres, les normes amb rang de llei següents:
  • Llei 13/1994, d'1 de juny, d'autonomia del Banco de España.
  • Llei 44/2002, de 22 de novembre, de mesures de reforma del sistema financer.
  • Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, de supervisió i de solvència d'entitats de crèdit.
  • Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre, de serveis de pagament i altres mesures urgents en matèria financera.
 • L'existència d'una relació contractual o precontractual, en aquells casos en els quals el tractament sigui necessari per a l'execució de relacions contractuals o per a l'aplicació de mesures precontractuals sol·licitades per l'Usuari.
 • El consentiment prestat per l'Usuari, si escau, depenent del cas, com ocorre amb el tractament que resulta de la subscripció a llistes de distribució de butlletins d'informació. Aquest consentiment podrà ser retirat en qualsevol moment, si bé la retirada no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.
 • La satisfacció de l'interès legítim de tercers, només en aquells casos en els quals aquest prevalgui sobre els interessos, drets i llibertats fonamentals de l'Usuari.

Pot consultar la base legitimadora de cadascuna de les activitats de tractament de dades personals efectuades pel Banco de España en el següent enllaç al Registre d'Activitats de Tractament de Banco de España.

A quins destinataris es comuniquen les dades personals?

Amb caràcter general, les dades personals objecte de tractament només seran comunicades a tercers en compliment d'una obligació legal. No obstant això, les dades personals podran ser posades en coneixement d'empreses o de tercers que presten serveis a Banco de España i els serveis dels quals siguin necessaris per a la prestació de les finalitats anteriors.

Els destinataris indicats al present apartat poden estar situats dins o fora de l'Espai Econòmic Europeu; en aquest darrer cas, estan degudament legitimades les transferències internacionals de dades.

L’Usuari pot consultar en el següent enllaç al Registre d'Activitats de Tractament de Banco de España els destinataris de les seves dades i informació sobre les transferències internacionals que, si escau, es realitzin en el marc de les activitats de tractament del Banco de España.

Durant quant de temps es conserven les dades personals?

Les dades personals de l'Usuari es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual van recollir-se i per determinar les possibles responsabilitats que poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. En els casos legalment establerts, serà aplicable la normativa en matèria d'arxiu i de patrimoni documental espanyol.

Quins drets reconeix la normativa en matèria de protecció de dades?

Els drets que assisteixen l'Usuari en matèria de protecció de dades personals són els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, els quals resultaran d'aplicació en els casos previstos en la normativa aplicabl

Per a l'exercici d’aquests drets davant Banco de España, l'Usuari podrà presentar una sol·licitud, prèvia acreditació de la seva identitat, a través de qualsevol dels mitjans indicats en el següent enllaç al procediment d'exercici de drets en matèria de protecció de dades de la Seu ElectrònicaObre una nova finestra.

No obstant això, per a l'exercici de drets sobre les dades personals que constin a la Central d'Informació de Riscos de Banco de España (CIR), en aplicació del seu règim específic, l'Usuari haurà de presentar una sol·licitud d'informe de riscos a la CIRObre una nova finestra o una reclamació per disconformitat amb les dades declarades a la CIRObre una nova finestra.

En cas que l'Usuari consideri que Banco de España ha vulnerat els drets que l’assisteixen en matèria de protecció de dades, podrà presentar una reclamació davant el Delegat de Protecció de Dades de Banco de España, amb caràcter previ a la interposició d'una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Per a això, l'Usuari podrà presentar un escrit on exposi la reclamació i els fets en què es basa, a través de qualsevol dels mitjans següents: (i) mitjançant el següent formulari de contacteObre una nova finestra, (ii) presencialment en qualsevol dels Registres de les seves seus, (iii) a través de la Seu Electrònica de Banco de España o (iv) per correu postal adreçat a Banco de España, C/Alcalá 48, 28014, Madrid, Espanya (A/A: Delegat de Protecció de Dades). Per a la tramitació de reclamacions dirigides al Delegat de Protecció de Dades de Banco de España, la identitat del reclamant haurà d’estar acreditada.

Així mateix, en cas que l'Usuari consideri que Banco de España ha vulnerat els drets que l’assisteixen en matèria de protecció de dades, podrà presentar directament una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Com es protegeixen les dades personals?

Les dades personals de l'Usuari es tractaran, en tot moment, de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret sobre aquestes, de conformitat amb el que es preveu a la normativa d'aplicació i adoptant a aquest efecte les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposades.

En concret, Banco de España aplica, entre d'altres, les mesures de seguretat corresponents dins de les previstes a l'Esquema Nacional de Seguretat.

És obligatori facilitar les dades personals?

Les dades sol·licitades per Banco de España són, amb caràcter general, obligatòries (llevat que s'especifiqui el contrari al camp requerit) per complir amb les finalitats de cada activitat de tractament. Per tant, si no es faciliten aquestes dades, o si no es faciliten correctament, no podran atendre's, sense perjudici que podrà visualitzar-ne lliurement el contingut del Lloc web.

Quina és la seva responsabilitat quant a les dades facilitades?

L'Usuari:

 • Garanteix que les dades que facilita a Banco de España són vertaderes, exactes, completes i actualitzades. A aquest efecte, l'Usuari respon de la veracitat de les dades que comuniqui i les mantindrà convenientment actualitzades, de manera que respongui a la situació real.

 • Serà responsable de les informacions falses, excessives o inexactes que proporcioni i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a Banco de España o a tercers.

 • En cas que faciliti dades de tercers, manifesta tenir-ne el consentiment, si fos preceptiu, i es compromet a traslladar a l'interessat, titular d'aquestes dades, la informació continguda a la present Política de Privadesa, i a eximir Banco de España de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, Banco de España podrà dur a terme les verificacions necessàries per constatar aquest fet, de manera que podrà adoptar les mesures de diligència deguda que corresponguin, de conformitat amb la normativa de protecció de dades.

Banco de España vetllarà per l'ús adequat de les dades personals dels menors garantint el respecte a les lleis aplicables, amb les mesures que raonablement siguin oportunes. No obstant això, Banco de España no es responsabilitzarà de les dades personals facilitades per aquells menors que no tinguin l'edat mínima prevista legalment a la normativa vigent per poder consentir el tractament de les seves dades personals per ells mateixos, sense el consentiment previ dels seus pares, tutors o representants legals

Actualitzacions

Aquesta política de privadesa podrà modificar-se per actualitzar la informació proporcionada o, en cas necessari, per complir amb noves obligacions legals o instruccions que dicti l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Per això, s'aconsella als Usuaris que la visitin periòdicament.