Mercado de débeda pública primaria

Mercado de débeda pública primaria

A Lei de autonomía do Banco de España establece que o Banco de España preste o servizo financeiro da débeda pública nos termos que se conveñan co Tesouro e coas comunidades autónomas que así o soliciten, contribuíndo cos seus medios técnicos a facilitar os procedementos de emisión, amortización e, en xeral, xestión daquela.

Ademais, prohíbelle a compra directa aos emisores da débeda pública, podendo adquirir tan só títulos públicos nos mercados secundarios para o exercicio das súas tarefas de política monetaria.

Dende o 1 de abril de 2003, en cumprimento do establecido na Lei 44/2002 de medidas de reforma do sistema financeiro, as funcións de rexistro, compensación e liquidación das operacións de débeda pública anotada foron asumidas por IBERCLEAR, Sociedade de Xestión dos Sistemas de Rexistro, Compensación e Liquidación de Valores, SA.

Nesta sección pódense coñecer as entidades participantes no mercado de débeda pública primaria, as aplicacións técnicas que o regulan, comunicados de emisión, amortización ou xestión da débeda e o boletín diario do mercado.