Normativa

Normativa

En aquesta secció pot accedir-se, entre d’altres, als recursos d’informació jurídica següents:

  • Regulació del Sistema Financer, que ofereix normativa financera estatal, autonòmica i de la UE, consolidada i agrupada per categories.
  • Base de dades de Legislació Financera, que permet la consulta de disposicions consolidades, tant estatals com autonòmiques i de la UE, així com les versions anteriors.
  • Circulars del Banco de España, organitzades cronològicament.
  • Guies supervisores, tant pròpies com adoptades d’altres institucions.
  • Normes en fase de consulta pública.
  • Traduccions no oficials a l’anglés de les normes més rellevants del sistema financer espanyol.

Regulació del sistema financer

  • Estatal
  • Comunitària

Base de dades de legislació financera

Circulars del Banco de España