Sistemes de pagament

Sistemes de pagament

Els sistemes de pagament i liquidació de valors constituïxen una peça bàsica per a l'activitat econòmica i financera d'un país i representen la infraestructura a través de la qual es mobilitzen els actius en una economia. En conseqüència, el bon funcionament dels sistemes de liquidació resulta fonamental per a l'estabilitat financera.

Per això, promoure el bon funcionament dels sistemes de pagament és una de les funcions del Banco de España. El Banc també és responsable de la seua vigilància, ferramenta fonamental per a identificar i avaluar els riscos inherents, així com per a verificar que els sistemes compten amb mecanismes adequats per al seu control.

En aquesta secció es pot obtenir informació sobre els sistemes de liquidació de pagaments i valors que hi ha a Espanya. Així mateix, es poden consultar les principals característiques dels projectes existents a nivell europeu (Zona Única de Pagaments en Euros o TARGET2-Securities). Així mateix, es pot trobar informació sobre la vigilància dels sistemes de pagament i sobre les iniciatives en matèria de continuïtat operativa.