Política de cookies

Política de Privadesa

Quina informació recull la present Política de Privadesa?

Mitjançant la lectura de la present Política de Privadesa, l'Usuari queda informat sobre la forma amb la qual el Banco de España recapta, tracta i protegeix les dades personals que pugua facilitar a través del lloc web www.bde.es, i aquelles altres accessibles a través d'aquest domini (d'ara endavant, el “Lloc web”), així com mitjançant qualsevol altre formulari o canal disposat a aquests efectes pel Banco de España. Per dada personal s'entén qualsevol informació sobre una persona física identificada o que permeta determinar-ne, directament o indirectament, la identitat.

L'Usuari ha de llegir amb atenció aquesta Política de Privadesa, que ha sigut redactada de forma clara i senzilla, per a facilitar-ne la comprensió i perquè l'Usuari puga determinar lliurement i voluntàriament si vol facilitar les seues dades personals al Banco de España.

Així mateix, l'Usuari té a la seua disposició, en l'enllaç següent, el Registre d'Activitats de Tractament del Banco de España, on podrà trobar informació actualitzada i detallada sobre cadascuna de les activitats de tractament de dades personals que duu a terme el Banco de España, les finalitats i les bases de legitimació, les categories de dades personals tractades i els interessats afectats, així com les categories de destinataris als quals, si és necessari, podrien comunicar-se les seues dades, amb indicació de si aquestes són objecte de transferències internacionals fora de l'Espai Econòmic Europeu.

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

El responsable del tractament de les dades personals facilitades per l'Usuari a través del Lloc web i la resta de canals esmentats és el BANCO DE ESPAÑA, amb NIF Q2802472G, domicili a Calle Alcalá núm. 48, 28014, Madrid, Espanya, i telèfon 913 385 000.

Per a qualsevol dubte relatiu al tractament de les dades personals per part del Banco de España, l'Usuari pot contactar amb el seu Delegat de Protecció de Dades mitjançant el formulari de contacteAbre en nueva ventana següent, o mitjançant un escrit dirigit al domicili del Banco de Espanya, a l'atenció del “Delegat de Protecció de Dades”.

Per a quina finalitat es tracten les dades personals?

Cadascuna de les activitats de tractament de dades personals que duu a terme el Banco de España té les seues finalitats pròpies, les quals poden consultar-se en l'enllaç següent dirigit al Registre d'Activitats de Tractament del Banco de España.

Així mateix, el Banco de España utilitza cookies amb la finalitat d'elaborar informes estadístics sobre els hàbits d'accés i l'activitat desenvolupada pels Usuaris en el Lloc web, de conformitat amb les disposicions de la Política de Cookies següent.

Per què és legítim el tractament de les dades personals?

Depenent de la finalitat, la base legitimadora de les activitats de tractament de dades personals efectuades pel Banco de España pot ser qualsevol de les següents:

 • El compliment d'una obligació legal, el compliment d'una missió duta a terme per interès públic o l'exercici de poders públics conferits al Banco de España, en aquells casos en els quals el tractament siga necessari per a l'exercici de les obligacions, de les competències i dels poders legalment atribuïts al Banco de España. Amb caràcter general, els tractaments de dades personals efectuats pel Banco de España resulten necessaris per al compliment de les obligacions legals i les competències que li confereixen, entre d'altres, les normes amb rang de llei següents:
  • Llei 13/1994, d'1 de juny, d'autonomia del Banco de España.
  • Llei 44/2002, de 22 de novembre, de mesures de reforma del sistema financer.
  • Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, de supervisió i de solvència d'entitats de crèdit.
  • Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre, de serveis de pagament i altres mesures urgents en matèria financera.
 • L'existència d'una relació contractual o precontractual, en aquells casos en els quals el tractament siga necessari per a l'execució de relacions contractuals o per a l'aplicació de mesures precontractuals sol·licitades per l'Usuari.
 • El consentiment prestat per l'Usuari, si és necessari, depenent del cas, com ocorre amb el tractament que resulta de la subscripció a llistes de distribució de butlletins d'informació. Aquest consentiment podrà ser retirat en qualsevol moment, si bé la retirada no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

L'Usuari podrà consultar la base legitimadora de cadascuna de les activitats de tractament de dades personals efectuades pel Banco de España en l'enllaç següent dirigit al Registre d'Activitats de Tractament del Banco de España.

A quins destinataris es comuniquen les dades personals?

Amb caràcter general, les dades personals objecte de tractament només seran comunicades a tercers en compliment d'una obligació legal. No obstant això, les dades personals podran ser posades en coneixement d'empreses o de tercers que presten serveis al Banco de España i els serveis del qual siguen necessaris per a la prestació de les finalitats anteriors.

Els destinataris indicats en el present apartat poden estar situats dins o fora de l'Espai Econòmic Europeu; en aquest últim cas, estan degudament legitimades les transferències internacionals de dades.

L'Usuari podrà consultar els destinataris de les dades per a cadascuna de les activitats de tractament efectuades pel Banco de España a l'enllaç següent dirigit al Registre d'Activitats de Tractament del Banco de España.

Durant quant de temps es conserven les dades personals?

Les dades personals de l'Usuari es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la qual van recaptar-se i per a determinar les possibles responsabilitats que pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. En els casos legalment establerts, serà aplicable la normativa en matèria d'arxiu i de patrimoni documental espanyol.

Quins drets reconeix la normativa en matèria de protecció de dades?

L'Usuari pot revocar els consentiments atorgats i exercir els seus drets d'accés, de rectificació, de supressió i de portabilitat de les seues dades, de limitació i d'oposició al tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seues dades, si escau, de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals.

Per a això, pot presentar una sol·licitud a través del procediment indicat en la nostra seu electrònicaAbre en nueva ventana, acreditant la seua identitat, ja siga presencialment, per correu postal o de manera electrònica.

En cas que l'Usuari considere que el Banco de España ha vulnerat els drets que li assisteixen en matèria de protecció de dades personals, podrà (i) presentar, amb caràcter previ a la interposició d'una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, una reclamació davant el Delegat de Protecció de Dades del Banco de España mitjançant el formulari de contacteAbre en nueva ventana següent, o mitjançant un escrit dirigit a Banco de España, Calle Alcalá núm. 48, 28014, Madrid, Espanya, a l'atenció del “Delegat de Protecció de Dades”; o (ii) presentar directament una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.esAbre en nueva ventana).

Com es protegeixen les dades personals?

Les dades personals de l'Usuari es tractaran, en tot moment, de forma absolutament confidencial i amb el deure de secret preceptiu pel que fa a aquesta informació, de conformitat amb les disposicions de la normativa d'aplicació, de manera que s'adopten a aquest efecte les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries que garantisquen la seguretat de les dades i n'eviten l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat, i es tindrà en consideració l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposades. En concret, el Banco de España aplica, entre d'altres, les mesures de seguretat corresponents dins de les previstes en l'Esquema Nacional de Seguretat.

És obligatori que facilite les dades personals?

Les dades sol·licitades pel Banco de España són, amb caràcter general, obligatòries (llevat que s'especifique el contrari en el camp requerit) per a complir amb les finalitats de cada activitat de tractament. Per tant, si no es faciliten aquestes dades, o no es faciliten correctament, no podran atendre's, sense perjudici que podrà visualitzar-ne lliurement el contingut del Lloc web.

Quina és la seua responsabilitat pel que fa a les dades personals facilitades?

L'Usuari:

 • Garanteix que les dades que facilita al Banco de España són vertaderes, exactes, completes i actualitzades. A aquest efecte, l'Usuari respon de la veracitat de les dades que comunique i les mantindrà convenientment actualitzades, de manera que respongui a la situació real.
 • Serà responsable de les informacions falses, excessives o inexactes que proporcione a través del Lloc web, i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això cause al Banco de España o a tercers.
 • En cas que facilite dades de tercers, manifesta disposar-ne del consentiment, si fora preceptiu, i es compromet a traslladar a l'interessat, titular d'aquestes dades, la informació continguda en la present Política de Privacitat, i a eximir el Banco de España de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, el Banco de España podrà dur a terme les verificacions necessàries per a constatar aquest fet, de manera que podrà adoptar les mesures de diligència deguda que corresponguen, conforme a la normativa de protecció de dades.

El Banco de España vetllarà per l'ús adequat de dades personals de menors i garantirà el respecte a les lleis que els siguen aplicables, amb les mesures que raonablement siguen oportunes. No obstant això, el Banco de España no es responsabilitzarà de les dades personals facilitades per aquells menors que no tinguen l'edat mínima prevista legalment en la normativa vigent per a poder consentir el tractament de les seues dades personals per ells mateixos, sense el consentiment previ dels seus pares, tutors o representants legals.

Última actualització: Novembre 2020