Sistemas de pagamento

Sistemas de pagamento

Os sistemas de pagamento e liquidación de valores constitúen unha peza básica para a actividade económica e financeira dun país e son, en sentido amplo, a infraestrutura a través da cal se mobilizan os activos nunha economía. En consecuencia, o bo funcionamento dos sistemas de liquidación resulta fundamental para a estabilidade financeira.

Por iso, promover o bo funcionamento dos sistemas de pagamento sexa unha das funcións do Banco de España. O Banco tamén é responsable da súa vixilancia, ferramenta fundamental para identificar e avaliar os riscos inherentes, así como para verificar que os sistemas contan con mecanismos axeitados para o seu control.

Nesta sección pódese obter información sobre os sistemas de liquidación de pagamentos e valores que hai en España. Así mesmo, pódense coñecer as principais características dos proxectos existentes a nivel europeo (Zona Única de Pagamentos en Euros ou TARGET2-Securities). Así mesmo, pódese encontrar información sobre a vixilancia dos sistemas de pagamento e sobre as iniciativas en materia de continuidade operativa.