Política monetaria

Política monetaria

O obxectivo principal do Eurosistema é manter a estabilidade de prezos.

Para alcanzar este obxectivo o Eurosistema xestiona a política monetaria. A través dunha serie de instrumentos e procedementos que constitúen o seu marco operativo, trata de controlar os tipos de xuro e a cantidade de diñeiro.

Nesta alínea pódese coñecer, entre outros, como actúa a política monetaria na economía; os instrumentos e procedementos que utiliza para alcanzar os seus fins, que son as entidades de contrapartida e que papel xogan os activos de garantía nas operacións que realizan os bancos centrais.