Política de cookies

Política de privacidade

Que información recolle a presente Política de Privacidade?

Mediante a lectura da presente Política de Privacidade, o Usuario queda informado sobre a forma en que o Banco de España recolle, trata e protexe os datos persoais que poida facilitar a través do sitio web www.bde.es e daqueles outros accesibles a través do mencionado dominio (en adiante, o “Sitio Web”), así como mediante calquera outro formulario ou canle disposta para ese fin polo Banco de España. Por dato persoal enténdese toda información sobre unha persoa física identificada ou que permita determinar, directa ou indirectamente, a súa identidade.

O Usuario debe ler con atención esta Política de Privacidade, que foi redactada de forma clara e sinxela, para facilitar a súa comprensión e para que o Usuario poida determinar libre e voluntariamente se desexa facilitar os seus datos persoais ao Banco de España.

Así mesmo, o Usuario ten á súa disposición, na seguinte ligazón, o Rexistro de Actividades de Tratamento do Banco de España, onde poderá atopar información actualizada e detallada sobre cada unha das actividades de tratamento de datos persoais que realiza o Banco de España, as súas finalidades e bases de lexitimación, as categorías de datos persoais tratados e interesados afectados, e as categorías de destinatarios aos que, no seu caso, poderían comunicarse os seus datos, con indicación de se os mesmos son obxecto de transferencias internacionais fóra do Espazo Económico Europeo.

Quen é o responsable do tratamento dos seus datos persoais?

O responsable do tratamento dos datos persoais facilitados polo Usuario a través do Sitio Web e restantes canles mencionadas é o BANCO DE ESPAÑA, con NIF Q2802472G, domicilio en Calle Alcalá nº 48, 28014, Madrid, España e teléfono 913 385 000.

Para calquera dúbida relativa ao tratamento dos seus datos persoais por parte do Banco de España, o Usuario pode contactar co seu Delegado de Protección de Datos mediante o seguinte formulario de contactoAbre en nueva ventana, ou mediante un escrito dirixido ao domicilio do Banco de España, á atención do “Delegado de Protección de Datos”.

Para que finalidade se tratan os seus datos persoais?

Cada unha das actividades de tratamento de datos persoais que realiza o Banco de España ten as súas propias finalidades, que pode consultar na seguinte ligazón ao Rexistro de Actividades de Tratamento do Banco de España.

Así mesmo, o Banco de España utiliza cookies coa finalidade de realizar informes estatísticos respecto aos hábitos de acceso e á actividade levada a cabo polos Usuarios no Sitio Web, de conformidade co establecido na seguinte Política de Cookies.

Por que é lexítimo o tratamento dos seus datos persoais?

En función da finalidade de que se trate, a base xurídica das actividades de tratamento de datos persoais efectuadas polo Banco de España pode ser calquera das seguintes:

 • O cumprimento dunha obrigación legal, o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou o exercicio de poderes públicos conferidos ao Banco de España, naqueles casos nos que o tratamento sexa necesario para o exercicio das obrigacións, competencias e poderes legalmente atribuídos ao Banco de España. Con carácter xeral, os tratamentos de datos persoais efectuados polo Banco de España resultan necesarios para o cumprimento das obrigacións legais e competencias que lle confiren, entre outras, as seguintes normas con rango de Lei:
  • Lei 13/1994, de 1 de xuño, de Autonomía do Banco de España.
  • Lei 44/2002, de 22 de novembro, de Medidas de Reforma do Sistema Financeiro.
  • Lei 10/2014, de 26 de xuño, de ordenación, supervisión e solvencia de entidades de crédito.
  • Real Decreto-Lei 19/2018, de 23 de novembro, de servizos de pagamento e outras medidas urxentes en materia financeira.
 • A existencia dunha relación contractual ou precontractual, naqueles casos nos que o tratamento sexa necesario para a execución de relacións contractuais ou para a aplicación de medidas precontractuais solicitadas polo Usuario.
 • O consentimento prestado polo Usuario, naqueles casos nos que proceda, como ocorre co tratamento derivado da subscrición a listaxes de distribución de boletíns de información. Este consentimento poderá retirarse en calquera momento, se ben a súa retirada non afectará á licitude dos tratamentos efectuados con anterioridade.

Pode consultar a base xurídica de cada unha das actividades de tratamento de datos persoais efectuadas polo Banco de España na seguinte ligazón ao Rexistro de Actividades de Tratamento do Banco de España.

A que destinatarios se comunican os seus datos persoais?

Con carácter xeral, os datos persoais obxecto do tratamento só serán comunicados a terceiros en cumprimento dunha obrigación legal. Non obstante o anterior, os seus datos persoais poderán poñerse en coñecemento de empresas ou terceiros que prestan servizos ao Banco de España e cuxos servizos sexan necesarios para a prestación das finalidades mencionadas.

Os destinatarios indicados no presente apartado poden estar situados dentro ou fóra do Espazo Económico Europeo, encontrándose neste último caso debidamente lexitimadas as transferencias internacionais de datos.

Pode consultar os destinatarios dos seus datos para cada unha das actividades de tratamento efectuadas polo Banco de España na seguinte ligazón ao Rexistro de Actividades de Tratamento do Banco de España.

Durante canto tempo se conservan os seus datos persoais?

Os datos persoais do Usuario conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recolleron e para determinar as posibles responsabilidades que se puideran derivar desa finalidade e do tratamento dos datos. Nos casos legalmente establecidos, será de aplicación a normativa en materia de arquivo e patrimonio documental español.

Que dereitos lle recoñece a normativa en materia de protección de datos?

O Usuario pode retirar os consentimentos outorgados e exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade dos seus datos, de limitación e oposición ao seu tratamento, así como a non ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado dos seus datos, cando procedan de conformidade coa normativa aplicable en materia de protección de datos persoais.

Para iso pode presentar unha solicitude a través do procedemento indicado na nosa sede electrónicaAbre en nueva ventana, acreditando a súa identidade, xa sexa presencialmente, por correo postal ou de maneira electrónica.

En caso de que o Usuario considere que o Banco de España vulnerou os dereitos que lle corresponden en materia de protección de datos persoais, poderá (i) presentar, con carácter previo á interposición dunha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos, unha reclamación ante o Delegado de Protección de Datos do Banco de España mediante o seguinte formulario de contactoAbre en nueva ventana , ou mediante un escrito dirixido a Banco de España, Calle Alcalá nº 48, 28014, Madrid, España, á atención do “Delegado de Protección de Datos”; ou (ii) presentar directamente unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (www.aepd.esAbre en nueva ventana).

Como se protexen os seus datos persoais?

Os datos persoais do Usuario trataranse, en todo momento, de forma absolutamente confidencial e gardando o preceptivo deber de segredo respecto dos mesmos, de conformidade co previsto na normativa de aplicación, adoptando ao efecto as medidas de índole técnica e organizativa necesarias que garantan a seguridade dos seus datos e eviten a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos aos que están expostos. En particular, o Banco de España aplica, entre outras, as medidas de seguridade correspondentes dentro das previstas no Esquema Nacional de Seguridade.

É obrigatorio que facilite os seus datos persoais?

Os datos solicitados polo Banco de España son, con carácter xeral, obrigatorios (salvo que no campo requirido se especifique o contrario) para cumprir coas finalidades de cada actividade de tratamento. Polo tanto, se non se facilitan os mesmos ou non se facilitan correctamente non poderán atenderse as mesmas, sen prexuízo de que poderá visualizar libremente o contido do Sitio Web.

Cal é a súa responsabilidade no que respecta aos datos persoais facilitados?

O Usuario:

 • Garante que os datos que facilita ao Banco de España son verdadeiros, exactos, completos e actualizados. Para estes efectos, o Usuario responde da veracidade dos datos que comunique e manteraos convenientemente actualizados, de tal forma que responda á súa situación real.
 • Será responsable das informacións falsas, excesivas ou inexactas que proporcione a través do Sitio Web e dos danos e prexuízos, directos ou indirectos, que isto cause ao Banco de España ou a terceiros.
 • En caso de que facilite datos de terceiros, manifesta contar co consentimento dos mesmos se fora preceptivo e comprométese a trasladar ao interesado, titular deses datos, a información contida na presente Política de Privacidade, eximindo ao Banco de España de calquera responsabilidade neste sentido. Non obstante, o Banco de España poderá levar a cabo as verificacións necesarias para constatar este feito, adoptando as medidas de dilixencia debida que correspondan, conforme á normativa de protección de datos.

O Banco de España velará polo uso adecuado de datos persoais de menores garantindo o respecto polas leis que lles sexan aplicables, coas medidas que razoablemente sexan oportunas. Non obstante o anterior, o Banco de España non se responsabilizará dos datos persoais facilitados por aqueles menores que non teñan a idade mínima prevista legalmente na normativa vixente para poder consentir o tratamento dos seus datos persoais por si mesmos, sen o consentimento previo dos seus pais, titores ou representantes legais.

Última actualización: novembro 2020