San Marino

Moneda de 1 euro

Cara nacional
La Segunda Torre

Anverso 1 euro Reverso 1 euro