Política monetària

Política monetària Índex de continguts

L'objectiu principal de l'Eurosistema és mantenir l'estabilitat de preus.

Per assolir aquest objectiu, l'Eurosistema gestiona la política monetària. A través d'una sèrie d'instruments i procediments que en constitueixen el marc operatiu, tracta de controlar els tipus d'interès i la quantitat dels diners.

En aquest apartat es pot consultar, entre altres coses, com actua la política monetària en l'economia; els instruments i procediments que utilitza per assolir els seus objectius, què són les entitats de contrapartida i quin paper juguen els actius de garantia en les operacions que realitzen els bancs centrals.