Mercat primari de deute públic

Mercat primari de deute públic

La Llei d'Autonomia del Banco de España estableix que el Banco de España presti el servei financer del deute públic en els termes que s'estableixin amb el Tresor i amb les comunitats autònomes que ho sol·licitin, contribuint-hi, amb els seus mitjans tècnics, a facilitar-ne els procediments d'emissió, amortització i gestió en general.

A més, prohibeix la compra directa als emissors del deute públic, i només poden adquirir títols públics als mercats secundaris per a l'exercici de les tasques de política monetària.

Des de l'1 d'abril de 2003, en compliment de la Llei 44/2002 de Mesures de Reforma del Sistema Financer, les funcions de registre, compensació i liquidació de les operacions de deute públic anotat han estat assumides per IBERCLEAR, Societat de Gestió dels Sistemes de Registre, Compensació i Liquidació de Valors, S.A.

En aquesta secció es poden consultar les entitats participants al mercat primari de deute públic, les aplicacions tècniques que el regulen, els comunicats d'emissió, amortització o gestió del deute i el butlletí diari del mercat.